Chester Thompson tours with Australian band UNITOPIA